3rd District Heating Workshop Antwerp

3rd District Heating Workshop Antwerp.png

 

(English version below)

Beste, 

Met de steun van verschillende bedrijven en organisaties uit de sector organiseerden EnergyVille, Warmtenetwerk Vlaanderen, de Provincie en POM Antwerpen, Interafval (VVSG) en ISVAG in november 2018 en december 2019 twee succesvolle edities van de "District Heating Workshop" in Antwerpen. Door covid liet de derde editie even op zich wachten. Gesteund door de positieve feed-back van de meer dan 200 deelnemers, nodigen we jou heel graag uit voor de derde internationale workshop over stadsverwarming, op donderdag 2 juni 2022 in het Provinciehuis in Antwerpen.

Met topsprekers uit Nederland, Denemarken én eigen land wisten we een nog breder en boeiender programma samen te stellen. Samen met experten uit verschillende vakgebieden - technisch, juridisch, financieel, communicatie... - maken we op 2 juni een stand van zaken van warmtenetten in Vlaanderen op, bestuderen we de struikelblokken en opportuniteiten, bespreken we concrete plannen of ambitieuze dromen, en leren we van de praktijk uit onze warmtenet-buurlanden Denemarken en Nederland. Tussen de presentaties door, voorzien we voldoende tijd om te netwerken. Tal van bedrijven uit binnen- en buitenland stellen zich voor op een heuse district heating-markt, die je tijdens koffie- en lunchpauzes kan bezoeken.

Deze gratis workshop is bedoeld voor iedereen die van ver of nabij met warmtenetten betrokken is, zowel uit de publieke als de privésector. Om aan te tonen dat warmtenetwerken intussen veel meer zijn dan vage plannen, organiseren we op 3 juni technische bezoeken aan concrete projecten. Ook deze bezoeken zijn gratis. 

Wil je inschrijven voor de workshop op 2 juni en/of voor de technische bezoeken op 3 juni, ga dan snel naar de website en vul het registratieformulier in.

_______________

Dear,
 

With the support of various companies and organizations from the sector, EnergyVille, Warmtenetwerk Vlaanderen, Interafval (VVSG), ISVAG and the Province and POM Antwerp organized two successful editions of the "District Heating Workshop" in Antwerp In November 2018 and December 2019. Due to covid, the third edition was delayed. Supported by the positive feedback from the more than 200 participants, we would like to invite you to the third international workshop on district heating, on Thursday 2 June 2022 in the Provincial House in Antwerp.

With top speakers from the Netherlands, Denmark, and Belgium, we managed to put together an even broader and interesting program. On June 2nd, together with experts from different areas - technical, legal, financial, communication... - we will produce a state of affairs of heating networks in Flanders, we will study the stumbling blocks and opportunities and discuss concrete plans or ambitious dreams and learn from best practices from our district heating neighbouring countries Denmark and The Netherland. In between presentations, we provide sufficient time for networking. Numerous companies from home and abroad introduce themselves at a real district heating market square, which you can visit during coffee and lunch breaks.

This free workshop is intended for everyone who is involved in heating networks from far or near in Belgium and abroad, both from the public and private sector. To demonstrate that heat networks are now much more than vague plans, we organize technical visits to concrete projects on June 3rd. These visits are also free. 

If you want to register for the workshop on June 2nd and / or for the technical visits on June 3rd, fill in the registration form on our website.